Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Γραμματειακής Υποστήριξης


Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

Υπάλληλος γραμματείας – υποδοχής

Περιγραφή/Περιεχόμενα

Οι απαιτήσεις που έχει μια επιχείρηση από τον υπάλληλό της σήμερα χαρακτηρίζονται από μία λέξη: Πολυεργαλείο! Υπάλληλοι γραφείου ή γραμματειακής υποστήριξης ζητούνται συνεχώς, αλλά οι απαιτήσεις των εργοδοτών έχουν πλέον αλλάξει. Δεν αρκεί πλέον να είσαι ευγενικός και να έχεις πάρει κάποτε ένα … «ecdl»! O εργοδότης απαιτεί τη χρήση ενός συνόλου δεξιοτήτων της Τεχνολογίας των Πληροφοριών. Οι υπάλληλοι πρέπει να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά με τις Νέες Τεχνολογίες, να αναπτύσσουν ικανότητες και να τις
εφαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διάφορα πακέτα προγραμμάτων.
Το προτεινόμενο σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικά αλλά και πρακτικά θέματα καθημερινότητας στον εργασιακό χώρο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Οι υποψήφιοι θα διδαχθούν να επιδεικνύουν δεξιότητες σε διάφορες εφαρμογές, και οι εργασίες που περιέχονται στην αξιολόγηση:

● Έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Είναι σεναριακής μορφής.

● Αντιπροσωπεύουν μια σειρά λογικών και αποδοτικών δραστηριοτήτων  (work flow).

● Αντανακλούν τη χρήση της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

Τέλος αναμένεται από τους υποψηφίους να επιδείξουν ευχέρεια στη χρήση εφαρμογών για να συλλέξουν και να παρουσιάσουν δεδομένα, για να λύσουν προβλήματα και για να επικοινωνούν με τους συνεργάτες και τους συναδέλφους τους.

Το εξειδικευμένο αυτό στέλεχος είναι το σύγχρονο στέλεχος το οποίο διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές και επιχειρησιακές δεξιότητες για την υποστήριξη των γραφείων μιας επιχείρησης, μιας βιομηχανίας, ενός φορέα ή οργανισμού προκειμένου οι παραπάνω να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα ανωτέρα διευθυντικά κλιμάκια με τα οποία συνεργάζεται, ενώ ταυτόχρονα είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης. H εκπαίδευση του συγκεκριμένου στελέχους πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στα καθήκοντά του.

Το πρόγραμμα σπουδών «Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης – Γραμματέας Διοίκησης»  διδάσκει και πιστοποιεί τις δεξιότητες που οφείλει να έχει ένα τέτοιο στέλεχος και οι οποίες σχετίζονται.

1. Σε επίπεδο γνώσεων με:

✓ Την Επιχειρησιακή Επικοινωνία και την κατανόηση των αρχών των Δημοσίων Σχέσεων,
✓ Το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και τη Δομή και την Οργάνωση τους,
✓ Την αναγνώριση του ρόλου και των καθηκόντων του σύγχρονου Γραμματέα αλλά και του Ιδιαιτέρου γραμματέα,
✓ Το Περιβάλλον, τη Διεύθυνση και τη Λειτουργία του γραφείου,
✓ Τη Διαχείριση εμπορικής αλληλογραφίας, την Αρχειοθέτηση, την Οργάνωση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και την
✓ Εξυπηρέτηση Πελατών,
✓ Τις γνώσεις αναφορικά με το σύγχρονο Management

2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων με την ενδυνάμωση των soft skills (επαγγελματικών δεξιοτήτων) των υπαλλήλων γραφείων όπως έιναι:

✓ Η Διαχείριση αρχείων τοπικά και στο cloud

 • Δικτυακές αποθήκες. Google drive, Sky Drive, Drop Box.
 • Μεταφόρτωση αρχείων φακέλων.
 • Διαχείριση αρχείων και φακέλων τοπικά και στο cloud.
 • Συγχρονισμός.

 Η Επικοινωνία

 • Κοινωνικά δίκτυα και εταιρική επικοινωνία (Facebook, Twitter, Google+, YouTube).
 • Δημιουργία και διαχείριση εταιρικών σελίδων/λογαριασμών/καναλιών.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου για να την ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Δημιουργία λίστας παραληπτών στον υπολογιστή και δικτυακά.
 • Αποστολή μαζικών μηνυμάτων (e-mails, sms)

✓ Η Δημιουργία και διαχείριση πολυσέλιδων εγγράφων τοπικά και διαδικτυακά

 • Δημιουργία πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου.
 • Σελιδοποίηση εγγράφου (κεφαλίδες, υποσέλιδα, περιθώρια, χήρες και ορφανές παράγραφοι, καταμέτρηση γραμμών και λέξεων).
 • Δημιουργία Πίνακα Περιεχομένων.
 • Μαζική αλληλογραφία. Δημιουργία επιστολών και ετικετών.
 • Προετοιμασία ενός εγγράφου για ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της επεξεργασίας κειμένου.
 • Online δημιουργία εγγράφων-αρχείων, συγχρονισμός και συνεργασία (online δημιουργία εγγράφων-αρχείων και συγχρονισμός, Google Docs).
 • Δημιουργία on-line καταλόγων.

✓ Η Διαχείριση δεδομένων

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταχώρηση στοιχείων συνεργατών/πελατών/προμηθευτών.
 • Καταχώρηση δεδομένων σε υπολογιστικό φύλλο τοπικά (Ms Excel και on line – office on line, Google sheets)
 • Επεξεργασία δεδομένων για τη λύση προβλημάτων.
 • Απλές μαθηματικές πράξεις και συναρτήσεις.
 • Παρουσίαση δεδομένων σε γράφημα
 • Φίλτρα και δημιουργία καταλόγων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των Βάσεων Δεδομένων και των Υπολογιστικών φύλλων.

✓ Η Εξαγωγή και ενσωμάτωση δεδομένων

 • Εξαγωγή δεδομένων σε προκαθορισμένη μορφή από υπολογιστικό φύλλο
 • Ενσωμάτωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές σε ένα έγγραφο ή σε μία έκθεση
3. Σε επίπεδο στάσεων

Με την αύξηση της επίγνωσις των σπουδαστών για τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους καθώς και στη θετική αντιμετώπιση της ζωής και της εργασίας τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα σπουδών «Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης – Γραμματέας Διοίκησης»  είναι κατάλληλο για:

 • Τους νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο,
 • Τα υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,
 • Τους υπαλλήλους γραφείου, αποθήκης και λογιστηρίου,
 • Τους ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών και εξετάσεων είναι:

Η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή τίτλου ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
Η πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο Β2-Lower) και
Η πιστοποιημένη καλή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα Επεξεργασίας κειμένου, Υπολογιστικών φύλλων, Υπηρεσιών διαδικτύου, Βάσεων δεδομένων, Παρουσιάσεων, και Χρήσης Η/Υ και διαχείρισης αρχείων σε επίπεδο τουλάχιστον Standard/Core.
Σε περίπτωση που ο /η υποψήφιος/α στερείται των πιστοποιητικών 2 και 3 τα ΚΔΒΜ Νίκη Π. Καραθανάση δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα αποκτήσουν μέσα από ταχύρρυθμα προγράμματα.

Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ατομικά και ομαδικά σε πραγματικά εργασιακά σενάρια, παραδείγματα, και ολοκληρωμένα projects. Πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα περνούν εικονική συνέντευξη και γίνεται η πρόσληψή τους σε φανταστική εταιρεία έτσι ώστε όλες οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν να είναι ρεαλιστικές.

Προνόμια σπουδαστών

 • Κωδικός  για την e-learning πλατφόρμα μας στην οποία φιλοξενείται το επιπλέον υλικό του μαθήματος και οι αναθέσεις εργασιών.
 • Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και το νέο βιβλίο της κας Μαρίας Ζάππα-Κασαπίδη  “Πιστοποιημένο στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης” .
 • Έμπειροι καθηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.
 • Χρήση εργαστηρίων και εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Επικοινωνία σπουδαστών με καθηγητές και εκτός ωρών μαθημάτων για επίλυση αποριών.
 • Σύγχρονα εργαστήρια Η/Υ.
 • Χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσω διδασκαλίας (δια δραστικοί πίνακες κλπ).
 • Προσομοίωση επαγγελματικής διαδικασίας.

Πληροφορίες συμμετοχής στα μαθήματα και την πιστοποίηση

Διάρκεια Σεμιναρίων: Μέσω διαδικτύου 3,5 μήνες με απεριόριστες ώρες πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης. Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος εργασία που ανατίθεται από τον/την εκπαιδευτή/τρια του προγράμματος. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται συνεχής ανατροφοδότηση μέσω του forum της πλατφόρμας και με e-mails.
Κόστος 430€  – Παρέχεται έκπτωση 15% σε κατόχους κάρτας ανεργίας και Κάρτας Νέων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται:
Βεβαίωση Επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίου με τίτλο: «Πιστοποιημένο στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης».
Συνοδευτικό έντυπο Europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, με την απόδοση των ανάλογων ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECVET.
Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση από τον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου αποδίδεται επίσης επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης που έχει επιλέξει (αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου).

Τιμολογιακή πολιτική

Αρχικό κόστος συμμετοχής:430€ (καταβολή 3 δόσεις)
Προεξόφληση των διδάκτρων ή προεγγραφή και καταβολή της πρώτης δόσης 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου: 15% έκπτωση.
Για κατόχους κάρτας ανεργίας, Κάρτας Νέων και φοιτητές: 15% έκπτωση (καταβολή 2 δόσεις).
Για group από 5 άτομα και πάνω: 10% έκπτωση (καταβολή 2 δόσεις).

Πιστοποιήσεις Σπουδών (δεν περιλαμβάνονται στο κόστος και είναι προαιρετικές.):

1. Πιστοποιημένο στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης – Φορέας πιστοποίησης αναγνωρισμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) Cambridge-Vellum – Κόστος 100€
2. Πιστοποιημένο στέλεχος Γραμματέας Διεύθυνσης – Φορέας πιστοποίησης αναγνωρισμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) Cambridge-Vellum – Κόστος 100€
3. Πιστοποίηση Πληροφορικής (αν δεν υπάρχει): Φορέας πιστοποίησης αναγνωρισμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) – Δείτε στην ειδική σελίδα μας για την πληροφορική ενηλίκων. 
4. Πιστοποίηση Αγγλικών (αν δεν υπάρχει): Φορέας πιστοποίησης αναγνωρισμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) ΤΙΕ Δείτε την ειδική ιστοσελίδα μας για τα Αγγλικά ενηλίκων. 

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Κατηγορία: Εκπαίδευση
Διάρκεια: 3,5 μήνες/ 60 ώρες
Κόστος: 430€
Τρόπος: E-learning