Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΕνηλίκωνΣτόχος προγράμματος – Σε ποιους απευθύνεται:

Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με την φορέα πιστοποίησης προσόντων Unicert και το  Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του  για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων.  Επιπλέον, το πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές-σπουδαστές, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, σε εκπαιδευτές Σχολών Γονέων, καθώς επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων.

 

Διάρκεια & χαρακτηριστικά του προγράμματος

Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της ”μικτής μάθησης”, έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, που κατανέμονται ως εξής:

 • 134 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης
 • 10 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης (διενέργεια διαδραστικού εργαστηρίου με σκοπό την παρουσίαση των μικροδιδασκαλιών των εκπαιδευόμενων)

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες – Δομή προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» και καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 • Αλληλογνωριμία
 • Παρουσίαση στόχων προγράμματος
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Ομάδα εκπαιδευόμενων – Ομάδες στόχοι
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική
 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων
 • Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
 • Αρχές μάθησης ενηλίκων
 • Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
 • Δυναμική της Ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα και επικοινωνία στην ομάδα)
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου
 • Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι και τεχνικές)
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.ά.)
 • Αυτό-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Εργαστήριο σχεδιασμού και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους (στα πρότυπα των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και συμβουλευτική υποστήριξη (ανατροφοδότηση).

 

Μεθοδολογία:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν:

 • Ομαδικές εργασίες
 • Ατομικές δραστηριότητες
 • Παιγνίδια ρόλων
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Χιονοστιβάδα / Καταιγισμό ιδεών κ.ά.

 

Παροχές:

 • Χορήγηση εκπτώσεων.
 • Μοριοδότηση για την ένταξη στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Υποδείγματα μικροδιδασκαλιών.
 • Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος από επιστημονική επιτροπή.
 • Ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Αθηνών.

 

Εκπαιδευτές:

Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σχετικές σπουδές.

 

Κόστος σεμιναρίου: 300€

 

Εκπτωτική Πολιτική:

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

 • Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς και πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύναται να αιτηθούν χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής δύο ή περισσότερων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής πέντε ατόμων και άνω που προέρχονται από τον ίδιο εργασιακό χώρο δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 15%.

 

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει γραπτώς το αίτημά του για τη χορήγηση έκπτωσης προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του προγράμματος.
 • Υπογραμμίζεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

 

Τιμολογιακή Πολιτική:

 • Το ποσό μοιράζεται σε δύο ισόποσες δόσεις:
 • 1η πριν την έναρξη του σεμιναρίου
 • 2η στο τέλος του σεμιναρίου

 

Ημερομηνία έναρξης: Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

 

Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις μας στην Σίνδο Θεσσαλονίκης


elGreek