ΕΦΕΤ

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων (απλούς χειριστές) που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω ΥΑ δεν προβλέπει αυτοεκπαίδευσης και ως εκ τουτου α) άτομα που πρόκειται στο μέλλον να συνάψουν σχέση εργασίας με τον εργοδότη-επιχείρηση τροφίμων ή/και β) άνεργοι και που όλοι οι ανώτεροι θα έχουν θέση στην επιχείρηση ως “χειριστές τροφίμων” κατά την έννοια της ΥΑ 14708/2007 δεν δύναται να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα του ΕΦΕΤ βάσει της σχετικής διαδικασίας που ορίζεται στην εν λόγω ΥΑ.

  1. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Η επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώνει σαφώς και επαρκώς την κατάρτιση του προσωπικού της μέσω τήρησης κατάλληλων αρχείων εκπαίδευσης, όπως αυτά προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, βασισμένο στις αρχές του HACCP που εφαρμόζει.

3.ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Από την υποχρέωσηπαρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων δύναταο να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

  1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

  1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις κατάρτισης (πιστοποιητικά).

  1. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ

Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος αναλύεται στην Οδηγία εργασίας ΟΕ 502.2-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΤΑΡΤ. ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ_ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (αναρτημένη στη σελίδα του ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/education

  1. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:

i.  Οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.

ii. Οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.

iii. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

 

  1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 άτομα.

Τροποποίηση του πίνακα υποψηφίων και μέχρι 10 τον αριθμό θα επιτρέπεται μέχρι 25 ημέρες μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης και οπωσδήποτε πριν την τελική έγκριση του προγράμματος συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό εκπαιδευομένων της αρχικής αίτησης του προγράμματος.

Οι παραπάνω αλλαγές γνωστοποιούνται με μία και μοναδική αίτηση.

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Ο αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.

Αν το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα ο αριθμός ωρών ανά ημέρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 και μικρότερος των 3.

 ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ένας εκπαιδευτής δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των 5 ωρών ανά ημέρα (μαζί με τις ώρες αναπλήρωσης) ή των 3 ωρών στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων (χωρίς τις ώρες αναπλήρωσης). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την περίπτωση των νησιών.

Αναπλήρωση του εκπαιδευτή μπορεί να γίνει εφόσον αυτό γνωστοποιηθεί έγκαιρα με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από μέρους του αναπληρωτή.

Για κάθε ενότητα του περιεχομένου ενός προγράμματος θα ορίζεται ένας εκπαιδευτής με ένα μόνο αναπληρωτή του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Η επιχείρηση ή το επιμελητήριο, ή το το κλαδικό σωματείο ή ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την υποχρέωση να οργανώσει το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (Επιπέδου 1), υποχρεούται να επιλέγει Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ. Τα εντεταλμένη μέλη του εν λόγω Μητρώου δύναται να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/authorities_control/control_auth_training/registers

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα συνυποβάλλεται.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

  1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ με έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους με μέριμνα τριμελούς επιτροπής.
  2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα, με απόφαση του Δ.Σ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

α. Η επιχείρηση η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει βεβαίωση εκπαίδευσης για κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης επιλέγει τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί.

β. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και εποπτικά μέσα μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες την εκπαίδευση, αρκεί να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΥΑ.